ป้ายกำกับ

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

นวัตกรรม คืออะไร

นวัตกรรม คืออะไร

     (http://www.gotoknow.org/blog/ict-ict/279590ได้กล่าวว่า ความหมายของ นวัตกรรมว่า เป็นการนำวิธีการใหม่ ๆ มาปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้น ๆ แล้ว เริ่มตั้งแต่การคิดค้น (Invention) การพัฒนา (Development) ซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปของ โครงการทดลองปฏิบัติก่อน (Pilot Project) แล้วจึงนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา

 (http://www.thailandwealth.com/index.php?option=com_content&view=article&id=209:2008-11-24-04-23-54&catid=141:innovation&Itemid=55) ได้รวบรวมแล้วกล่าวไว้ว่า นวัตกรรม คือ การกระทำต่างๆ ที่นำเอาทรัพยากรต่างๆ มาทำให้เกิดขีดความสามารถใหม่ๆ ในทางที่ดีขึ้น "นวต" มาจากคำว่าใหม่ (new หรือ nuvo) เมื่อพ่วงคำว่า กรรมที่แปลว่า การกระทำลงไป จะกลายเป็น การกระทำใหม่ๆ หรือผลงานใหม่ๆ ซึ่งถ้าแปล นวัตกรรม = การกระทำใหม่ๆ ดูออกจะแคบไปสักหน่อย เพราะนวัตกรรมมีความหมายที่กว้าง และยิ่งใหญ่กว่าแค่ทำอะไรใหม่ๆ

  (http://ceit.sut.ac.th )ได้รวบรวมแล้วกล่าวถึงทฤษฎีนี้ว่า  นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น  เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย

สรุป  การทำให้ใหม่ขึ้นอีกครั้ง   การปรับปรุงของเก่าและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  ตลอดจนหน่วยงาน  หรือองค์การนั้นๆ นวัตกรรมไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมดไป   แต่เป็นการปรับปรุงเสริมแต่งและพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของระบบ
อ้างอิง
 URL:      (http://www.gotoknow.org/blog/ict-ict/279590เข้าถึง 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 URL:        (http://www.thailandwealth.com/index.php?option=com_content&view=article&id=209:2008-11-24-04-23-54&catid=141:innovation&Itemid=55)   (เข้าถึง 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
     URL:
  (http://ceit.sut.ac.th )  เข้าถึง  30 กรกฎาคม 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น