ป้ายกำกับ

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

นวัตกรรมทางการศึกษา

นวัตกรรมทางการศึกษา
        ( http://www.northeducation.ac.th) ได้รวบรวมแล้วกล่าวถึงทฤษฎีนี้ว่า  นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง  การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การใช้วีดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต 
    
(http://ceit.sut.ac.th ) ได้รวบรวมแล้วกล่าวถึงทฤษฎีนี้ว่า  นวัตกรรมการศึกษา(Educational Innovation ) หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่กำลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ ( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต (Internet)

            (http://www.northeducation.ac.th )ได้รวบรวมแล้วกล่าวถึงทฤษฎีนี้ว่า  นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง  การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การใช้วีดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต
           
            สรุป  นวัตกรรมทางการศึกษา  หมายถึง แนวคิด  วิธีการ  สื่อ  สิ่งประดิษฐ์ทางการศึกษา  การนำเอาสิ่งใหม่ๆ อาจอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์เข้ามาใช้ในระบบการศึกษา   ช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เอกสารอ้างอิง
 URL: ( http://www.northeducation.ac.th) เข้าถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
 URL: (http://ceit.sut.ac.th )  เข้าถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
 URL: (http://www.northeducation.ac.th )เข้าถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น