ป้ายกำกับ

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี

           (http://jankhuk.exteen.com )ได้รวบรวมแล้วกล่าวถึงทฤษฎีนี้ว่า ใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในการแก้ปัญหา ผู้ที่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ เรียกว่านักเทคโนโลยี (Technologist) (boonpan edt01.htm)

     (
http://www.chakkham.ac.th/technology/techno1/c2-1.htmได้รวบรวมแล้วกล่าวไว้ว่า เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นหัวใจของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์

     (
http://jankhuk.exteen.com/20090619/entry) ได้รวบรวมแล้วกล่าวไว้ว่า เทคโนโลยี ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า "Technology" ซึ่งมาจากภาษากรีกว่า "Technologia" แปลว่า การกระทำที่มีระบบ อย่างไรก็ตามคำว่า เทคโนโลยี มักนิยมใช้ควบคู่กับคำว่า วิทยาศาสตร์ โดยเรียกรวม ๆ ว่า "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

สรุป
     การนำความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร จึงทำให้เกิดเป็นเทคโนโลยีนั่นเอง

อ้างอิง
URL:  (http://jankhuk.exteen.com ) เข้าถึง 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
URL:  (
http://www.chakkham.ac.th/technology/techno1/c2-1.htmเข้าถึง 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
URL:   (http://jankhuk.exteen.com/20090619/entry)  เข้าถึง 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น